Home > Nieuws > Gewijzigde arbowet leidt tot aanpassing branche-ri&e

Gewijzigde arbowet leidt tot aanpassing branche-ri&e

Op 1 juli 2017 is de arbowet gewijzigd. Het doel van de wijziging is om de betrokkenheid van zowel de werkgevers als werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten. Ook staat preventie meer centraal. Hierom hebben de sociale partners (VACO, FNV, CNV en de Unie) de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor de banden- en wielenbranche aangepast.

Belangrijkste veranderingen
De belangrijkste wijzigingen hebben te maken met de rol en de taken van de arbodienst en de preventiemedewerker. Per 1 juli 2017 zijn werkgevers wettelijk verplicht een Basiscontract Arbodienstverlening af te sluiten. Hierin is de wijze van ondersteuning vastgelegd en het bevat de minimale voorwaarden voor arbodienstverlening. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts. Alle taken die een werkgever moet afnemen bij een arbodienst moeten in dit contract worden vastgelegd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Een open spreekuur bij de bedrijfsarts. De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts van de arbodienst kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft.
  • Werknemers hebben het recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  • De bedrijfsarts krijgt de mogelijkheid om iedere werkplek te bezoeken.
  • Het verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij ziekteverzuimbegeleiding, zowel naar de werkgever als naar de werknemer.
  • Iedere arbodienst/bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen.
  • De bedrijfsarts heeft een meldingsplicht voor beroepsziekten.
  • Versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met arbodienstverleners.
  • De OR of PVT (personeelsvertegenwoordiging indien aanwezig) krijgen instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en zijn rol in de organisatie.

Leiden, 14 mei 2018