Home > Nieuws > Nieuwe pensioenuitvoerder

Nieuwe pensioenuitvoerder

Sinds 1 januari gelden nieuwe wettelijke regels die van invloed kunnen zijn op uw werk. Zo zijn de eerste regels van de Wet werk en zekerheid in werking getreden, kunnen werknemers gebruikmaken van nieuwe verlofregels en is de werkkostenregeling (WKR) nu verplicht. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

1. Invoering eerste maatregelen van de Wet werk en zekerheid

  • Aanzegtermijn: bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer moet de werkgever uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract schriftelijk laten weten of het contract wordt voortgezet. Anders is de werkgever een vergoeding van een maandsalaris verschuldigd aan de werknemer. LET OP: dit geldt ook voor reeds lopende contracten die eindigen na 31 januari a.s.
  • Proeftijd: bij een tijdelijk contract van zes maanden of korter mag vanaf 1 januari 2015 geen proeftijd meer worden opgenomen. Als de looptijd meer dan zes maanden is en korter dan twee jaar, dan is de maximale proeftijd een maand. Als een tijdelijk contract wordt verlengd dan mag er in het nieuwe contract geen nieuwe proeftijd worden opgenomen.
  • Concurrentiebeding: het is niet meer mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een tijdelijk contract. Dit mag alleen nog als de werkgever kan aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De motivatie daarvoor moet in het contract zijn opgenomen, anders geldt het concurrentiebeding niet.

2. Wijziging van Ontslagbesluit voor payrollers
Payrollers hebben dezelfde ontslagbescherming als werknemers die rechtstreeks of vast bij u in dienst zijn.

3. Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
De regels voor het aanvragen en opnemen van zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof en adoptieverlof zijn versoepeld. Werknemers kunnen nu ook vaker hun contracturen laten aanpassen. Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van SZW.

4. De werkkostenregeling is verplicht!
U kunt niet meer kiezen tussen het oude systeem voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en de WKR. De vrije ruimte van de WKR bedraagt dit jaar 1,2% van de fiscale loonsom. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

5. Versobering pensioenkader
Door de versobering van het pensioen is er per 1 januari 2015 een nieuwe pensioenregeling voor de banden- en wielenbranche. Meer informatie over de nieuwe pensioenregeling vindt u op de website van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche.

6. Het wettelijk minimumloon is aangepast
Meer informatie vindt u in het Nieuwsbericht van 20 november 2014.

Leiden, 15 januari 2015